Modelinstructies voor herroeping

U heeft het recht om, zonder opgave van redenen en binnen een termijn van 14 dagen, onderhavige bestelling te herroepen, eventueel met het doel ��n of meerdere van de bestelde artikelen om te ruilen.

De herroepingstermijn vervalt 14 dagen na de dag waarop uzelf of een door uzelf aangeduide derde (met uitzondering van de vervoerder), fysiek ontvangst heeft genomen van het(de) artikel(en), of van het laatste artikel (indien het een bestelling betreft van meerdere artikelen en indien deze artikelen apart werden geleverd).

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, dient u per mail naar klantendienst@web.3suisses.be of per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging naar Saint-Brice SA – Chaussée de Lille 422 – B - 7501 Orcq, uw beslissing tot herroeping van onderhavige bestelling te kennen te geven door middel van een van elke ambiguïteit ontdane verklaring. U vindt hieronder een Model van herroepingsformulier terug, dat u kunt downloaden. Het gebruik van dit formulier is niet verplicht.

Maak uw wens om uw bestelling te herroepen bekend v��r het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de herroeping

In geval u onderhavige bestelling herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u eventueel een andere leveringswijze gekozen hebt dan de door ons voorgestelde goedkopere standaardleveringswijze, en dit volgens de modaliteiten hieronder.

U dient echter de directe kosten te dragen voor het terugsturen van het(de) artikel(en).

In geval van herroeping van een deel van uw bestelling zullen wij alle van u ontvangen betalingen aangaande de artikelen in kwestie terugbetalen, met uitzondering van de leveringskosten (d.w.z. de deelname aan de verzendingskosten) en de betalingskosten.

Indien u uw volledige bestelling terugstuurt, is een deelname in de retourkosten van minimum € 4,99 en zijn verwerkingskosten van minimum € 4,99 voor de retour verschuldigd. Eventuele portkosten zijn eveneens voor uw rekening.

In geval van herroeping van uw volledige bestelling zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, met uitzondering van de leveringskosten (d.w.z. de deelname aan de verzendingskosten) die verschuldigd blijven bij wijze van directe kosten voor het terugsturen van het(de) artikel(en), berekend volgens onderstaand tariefrooster :

Minimum tarief voor elke bestelling: € 4,99
Tarief L1: supplement van € 15
Tarief L2: supplement van € 30
Tarief L3: supplement van € 55

Zijn eveneens verschuldigd bij wijze van directe retourkosten de eventuele frankeerkosten (die evenwel vermeden kunnen worden als u uw artikelen terugstuurt via een afhaalpunt) of andere eventuele onvermijdelijke transportkosten.

De terugbetaling in kwestie zal zonder bovenmatige achterstand uitgevoerd worden en, in ieder geval, ten laatste 14 dagen te rekenen vanaf de dag waarop wij werden ge�nformeerd van uw beslissing tot herroeping van uw volledige of van een deel van uw bestelling.

Wij kunnen de terugbetaling uitstellen tot wij het artikel of de artikelen hebben ontvangen of tot u een bewijs van verzending van het artikel of de artikelen hebt geleverd, waarbij de weerhouden datum deze is van de eerste van deze feiten.

U dient ons het(de) artikel(en) in zijn(hun) originele verpakking terug te sturen via uw Afhaalpunt of via BPOST naar P/A 3Suisses BE – Vilvoordsesteenweg 233 – 1099 Brussel X, zonder bovenmatige achterstand en, in ieder geval, ten laatste 14 dagen nadat u ons uw beslissing tot herroeping van een deel van of van uw volledige bestelling hebt te kennen gegeven. Deze termijn wordt geacht gerespecteerd te worden indien u het(de) artikel(en) v��r het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. Vraag het bewijs van terugzending (etiket met nummer) in uw Afhaalpunt of postkantoor en bewaar het zorgvuldig.

U wordt verondersteld de goederen tijdens de herroepingstermijn met dezelfde gepaste zorg te hanteren en te inspecteren zoals u dat in een winkel zou doen. U bent bijgevolg alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wij behouden ons dan ook het recht voor van u een schadevergoeding te eisen meer bepaald bij terugzending van beschadigde, vervuilde of gedragen artikelen, artikelen die zich niet meer in de oorspronkelijke verpakking bevinden, onvolledige artikelen of artikelen waarvan de gebruiksaanwijzing, het montageplan en/of onderdelen of accessoires ontbreken, of, tenslotte, atikelen die door onachtzaamheid of verkeerd gebruik werden beschadigd of werden hersteld door derden of door uzelf.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

U kunt het recht op herroeping niet uitoefenen voor :

Terugbetaling en andere bijzonderheden

Hoe wordt u terugbetaald ?

Indien wij u een bedrag verschuldigd zijn, zult u terugbetaald worden met aftrek van elk bedrag dat u ons op dat ogenblik nog verschuldigd bent. Noteer bij uw terugzending uw bankrekeningnummer op de keerzijde van uw retourborderel.

Nadere bijzonderheden :

Worden niet teruggenomen :

Terug naar boven