1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verwerking van de persoonsgegevens van de Koper door N.V. 3 Suisses Belgium, verantwoordelijke van de verwerking, is bestemd voor klantenbeheer, de strijd tegen fraude en inbreuken door de klanten, het beheer van geschillen, de risico-analyse van elke bestelling op basis van voorafgaande gedragingen van klanten en potentiële klanten, kredietbeheer, direct marketing, de handel in commerciële informatie en de bemiddelaarsdienst.

De Koper heeft op elk ogenblik toegang tot de persoonsgegevens van zijn account bij 3Suisses en mag de verbetering ervan vragen door een brief te sturen naar 3Suisses Belgium – Postbus 30000 – B-7700 Moeskroen, vergezeld van een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart.

De nominatieve gegevens die op hem betrekking hebben mogen met het oog op marketingdoeleinden aan partners van N.V. 3 Suisses Belgium worden meegedeeld. De Koper mag zich op elk ogenblik hier tegen verzetten via de rubriek « Mijn abonnementen » van zijn klantaccount. Indien hij enkel 3Suisses catalogi of helemaal geen documenten meer wenst te ontvangen, volstaat het dit mee te delen aan 3Suisses Belgium – Postbus 30000 - B-7700 Moeskroen of per e-mail

Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden verkregen bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Persstraat 35, B-1000 Brussel.

Sommige telefoongesprekken die de Koper heeft met de telefoonconsulentes worden opgenomen met als enig doel de kwaliteit van de 3Suisses service te verbeteren. Opnames van telefoongesprekken over het openen van een krediet, kunnen langer dan 1 maand bewaard worden.


Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht omdat deze informatie noodzakelijk is om bestellingen te verwerken en te leveren, en om facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Indien deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van op de Site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Gebruiker heeft recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

3Suisses kan nominatieve informatie aan handelspartners meedelen. Hierdoor kan de Gebruiker handelsaanbiedingen van derden ontvangen. In dit verband wordt bepaald dat zijn adresgegevens aan handelspartners van 3Suisses, Uw gegevens kunnen aan onze partners, waaronder Bisnode Belgium NV (Researchdeef 65, 1070 Anderlecht), worden overgemaakt zodat zij of andere bedrijven (zoals commerciële partners, partners uit de liefdadigheidssector, uit de publieke sector of uit het verenigingsleven of belangen- en opiniegroepen) u gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen bezorgen, eventueel gebaseerd op uw marketing profiel, of uw gegevens kunnen gebruiken voor het uitvoeren van marktonderzoek. Uw gegevens kunnen eveneens gebruikt worden om gegevens reeds aanwezig in de database van deze bedrijven te valideren, te koppelen, aan te vullen of te verbeteren (meer informatie op www.bisnodeenu.be),mogen worden meegedeeld tenzij de Gebruiker zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de Gebruiker de mogelijkheid om dit gebruik van zijn nominatieve gegevens naderhand te weigeren door niet hiermee in te stemmen bij de inschrijving en/of bevestiging van zijn bestelling, of door dit achteraf te weigeren per post of per e-mail, of door zijn klantaccount te wijzigen.


2. COOKIES

In de rubriek "COOKIES" komt u meer te weten over de oorsprong en het gebruik van de surfgegevens die worden verwerkt telkens u onze website bezoekt, alsook over uw rechten ter zake.

Deze rubriek is dus belangrijk voor u, omdat u onze diensten als positief en betrouwbaar wilt ervaren, maar ook voor ons, want wij willen u een correct en volledig antwoord geven op al uw vragen over onze website alsook rekening houden met uw wensen.

Zo is het mogelijk dat bij uw bezoek aan onze website surfgegevens van uw terminal (pc, tablet, smartphone...) op onze site worden vastgelegd in
cookie-bestanden, die vervolgens op uw terminal worden opgeslagen. Bovendien kunnen wij ook rechtstreeks of via onze dienstverleners (communicatiebureaus, reclameregies) reclameruimte kopen om onze activiteiten en onze aanbiedingen te promoten op websites/applicaties van derden door middel van publicitaire content (tekst, graphics, animaties, video's ...) die verspreid wordt via deze websites/applicaties. Alleen de uitgever van een cookie kan de informatie vervat in de cookie lezen of wijzigen.

2.1 Cookies die wij uitgeven op onze website

Wanneer u naar onze website surft, kunnen wij afhankelijk van uw keuzes (zie "7-Uw keuzes m.b.t. cookies") diverse cookies op uw terminal plaatsen. Aan de hand van deze cookies kunnen wij tijdens de geldigheidsduur van de respectieve cookie de browser van uw terminal herkennen.

Deze cookies laten ons toe :

- statistieken op te stellen, alsook cijfers i.v.m. het bezoek en gebruik van de diverse elementen waaruit onze website bestaat (bezochte rubrieken en content, traject). Aan de hand van die gegevens kunnen we de interesse voor en de ergonomie van onze diensten verbeteren;
- de presentatie van onze website aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem …) telkens u onze website bezoekt, afhankelijk van de hardware en de weergave- of leessoftware van uw terminal;
- gegevens op te slaan m.b.t. een formulier dat u op onze website hebt ingevuld (registratie of toegang tot uw account) of m.b.t. producten, diensten of informatie die u op onze website hebt geselecteerd (abonnementsdienst, inhoud van een winkelmandje...);
- u toegang te verlenen tot de persoonlijke zones van onze website die specifiek voor u zijn voorbehouden, zoals uw account, dankzij identificatiecodes of gegevens die u ons eventueel eerder hebt bezorgds;
- veiligheidsmaatregelen te implementeren, bv. wanneer u wordt gevraagd om u opnieuw aan te melden voor bepaalde content of een bepaalde dienst na een gegeven periode van inactiviteit.

2.2 Cookies uitgegeven door derden voor gebruikers van onze website

De publicitaire content (graphics, animaties, video's …) die via onze publicitaire ruimten wordt verspreid, kan cookies bevatten die worden uitgegeven door derden.
De uitgifte en het gebruik van cookies door deze derden zijn onderworpen aan de respectieve beleidslijnen inzake privacybescherming van deze derden. Via deze cookies kunnen deze derden, tijdens de geldigheidsduur van de respectieve cookies :

- registreren hoeveel maal de publicitaire content die via onze publicitaire ruimten wordt verspreid, is weergegeven, de aldus weergegeven reclameboodschap identificeren, alsook het aantal gebruikers dat op iedere reclameboodschap heeft geklikt, zodat zij de verschuldigde sommen kunnen berekenen en statistieken opmaken;

- uw terminal herkennen wanneer u achteraf surft op enige andere site of dienst waarop deze adverteerders of derden eveneens cookies uitgeven, en desgevallend deze derde sites en diensten of de reclame die erop verspreid wordt, aanpassen aan het door hen geregistreerde surfgedrag van uw terminal;

2.3 Cookies die door ons worden geplaatst op websites waarop onze reclame voorkomt

Wanneer u een website/applicatie opent waarop een reclameboodschap van 3 Suisses voorkomt, kan deze advertentie een cookie bevatten. Deze cookie kan, afhankelijk van uw keuzes, in uw terminal worden opgeslagen, zodat wij de browser van uw terminal tijdens de geldigheidsduur van de betrokken cookie kunnen herkennen.

Deze cookies worden gebruikt :

- om te tellen hoeveel maal onze publicitaire content die wordt verspreid op websites/applicaties van derden, wordt weergegeven en geactiveerd, om deze content en deze websites/applicaties te identificeren en om het aantal gebruikers te bepalen dat op elke content heeft geklikt;
- om de sommen te berekenen die verschuldigd zijn aan de diverse partijen binnen de publiciteitsverdelingsketen (communicatiebureau, reclameregies, verspreidingswebsite/support) en om statistieken op te stellen;
- om de presentatie aan te passen van de website waarnaar een van onze publicitaire contents verwijst:

* volgens de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem …) telkens u onze website bezoekt en volgens de hardware en de weergave- of leessoftware van uw terminal;

* volgens de lokalisatiegegevens (geografische lengte- en breedtegraad) die aan ons (of onze partners) zijn doorgegeven door uw terminal met uw voorafgaand akkoord;
- om het latere surfgedrag van uw terminal te volgen op websites/applicaties of op andere publicitaire contents waarvoor wij ook cookies gebruiken.

2.4 "Flash"©-cookies van "Adobe Flash Player"™

"Adobe Flash Player"™ is een computerapplicatie waarmee snel dynamische content kan worden ontwikkeld met behulp van de computertaal "Flash". Flash (en alle applicaties van hetzelfde type) slaat de parameters, de voorkeuren en het gebruik van deze contents op dankzij een technologie die gelijkaardig is aan cookies. Maar "Adobe Flash Player"™ beheert deze gegevens en uw keuzes via een andere interface dan de interface van uw browsersoftware.

Voor zover uw terminal content kan weergeven die ontwikkeld werd in Flash, nodigen wij u uit uw beheertools voor Flash-cookies te activeren. Dat kan rechtstreeks via de website van Adobe: http://www.adobe.com/nl/.

2.5 In welke mate is het belangrijk om reclame aangepast aan uw browser te laten weergeven ?

We streven ernaar om u zo relevant mogelijke reclame aan te bieden. Daartoe is de cookie-technologie heel interessant, want daarmee kunnen we in realtime bepalen welke reclameboodschap op een bepaalde terminal wordt weergegeven, afhankelijk van het recente surfgedrag van die terminal op één of meer websites of applicaties.

Uw interesse voor de publicitaire content die op uw terminal verschijnt wanneer u een website bezoekt, bepaalt vaak de publicitaire resources waarmee die website haar diensten, die vaak gratis zijn voor de gebruikers, kan exploiteren. U geeft er ongetwijfeld de voorkeur aan om reclame te bekijken die overeenstemt met uw interesses, en niet zozeer reclame die u op geen enkele manier interesseert. Bovendien is het ook in het belang van de adverteerders die hun reclame willen verspreiden, dat hun aanbiedingen worden bekeken door gebruikers die daarin geïnteresseerd zijn.

2.6 Als u het gebruik van uw terminal deelt met anderen

We kunnen uiteraard niet verzekeren dat de diensten en reclame bestemd voor uw terminal wel degelijk overeenstemmen met uw eigen surfgedrag op die terminal, en niet met het surfgedrag van een andere gebruiker van de terminal.

Dat u het gebruik van uw terminal en de parameterinstelling van uw browser met betrekking tot cookies deelt met andere personen, valt onder uw vrije keuze en uw verantwoordelijkheid.

2.7 Uw keuzes met betrekking tot cookies

Er worden u meerdere mogelijkheden geboden voor het beheer van de cookies. Iedere parameterinstelling die u kunt uitvoeren, zal uw surfgedrag wijzigen, alsook de toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten waarvoor cookies vereist zijn.

U kunt er op ieder moment voor kiezen om uw wensen inzake cookies te formuleren en te wijzigen via de hieronder beschreven manieren.


De opties in uw browsersoftware

U kunt uw browsersoftware zo configureren dat cookies in uw terminal hetzij systematisch, hetzij naargelang de uitgever ervan worden geregistreerd of, net het tegenovergestelde, worden geweigerd. U kunt uw browsersoftware ook zo configureren dat u telkens de vraag wordt gesteld of u de cookies aanvaardt of weigert; pas daarna kan een cookie desgevallend in uw terminal opgeslagen worden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de rubriek "Hoe kiezen, in functie van de gebruikte browser?"

Cookies aanvaarden

Of een cookie in een terminal wordt geregistreerd, is hoofdzakelijk afhankelijk van het feit of de terminalgebruiker dat al dan niet wil; de gebruiker kan die keuze op ieder moment gratis te kennen geven en wijzigen via de opties die door de browsersoftware worden geboden.

Indien u de registratie van cookies in uw terminal in uw browsersoftware hebt aanvaard, kunnen de cookies opgenomen in de pagina's en teksten die u hebt bekeken, tijdelijk worden opgeslagen in een specifiek daartoe voorzien geheugen van uw terminal. Daar kunnen ze enkel worden gelezen door de uitgever van de desbetreffende cookie.

Cookies weigeren

Weigert u de registratie van door ons uitgegeven cookies in uw terminal of schrapt u door ons geregistreerde cookies, dan kunt u niet langer gebruikmaken van een aantal functionaliteiten die noodzakelijk zijn om in bepaalde delen van onze website te kunnen surfen. Dat zou het geval zijn wanneer u content of diensten tracht te openen waarvoor u zich moet identificeren. Dat zou ook het geval zijn wanneer we er niet in zouden slagen om, met het oog op technische compatibiliteit, het type te bepalen van de browser die door uw terminal wordt gebruikt, de taal- en weergaveparameters, of het land waar uw terminal verbinding maakt met het internet.

In dat geval wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor gevolgen veroorzaakt door de mindere werking van onze diensten omdat wij niet in staat zijn de cookies te registreren of te bekijken die noodzakelijk zijn voor de werking van die diensten en die u hebt geweigerd of geschrapt.

Hoe kiezen, in functie van de gebruikte browser ?

Iedere browser kan anders worden geconfigureerd voor het beheer van de cookies en van uw keuzes. Dit wordt beschreven in het 'Help'-menu van uw browser, waar u te weten komt hoe u uw keuzes inzake cookies kunt wijzigen.

Voor Internet Explorer™ : open het menu Extra en kies Internetopties; klik op het tabblad Privacy en kies vervolgens het gewenste niveau.

Voor Firefox™ : open het menu Extra en kies Opties; klik op het tabblad Privacy en kies vervolgens de gewenste opties.

Voor Chrome™ : open het configuratiemenu (Engelse sleutel) en kies Parameters; klik op Geavanceerde parameters en vervolgens op Contentparameters, kies daarna de gewenste opties.

Voor Safari™ : selecteer Safari > Voorkeuren en klik vervolgens op Beveiliging; klik op 'Cookies weergeven' en kies vervolgens de gewenste opties.

Voor Opera™ : open het menu Extra en kies Voorkeuren; klik op het tabblad Geavanceerd, vervolgens in de rubriek Cookies klikt u op Cookies beheren; kies de gewenste opties.

Cookiebeleid 3 Suisses

Wie plaatst de cookie? Wat is de naam van de cookie? Waarvoor dient de cookie? Wat is het gevolg als u de cookie niet accepteert? Hoe lang blijven de cookies op mijn computer?
Avenseo Avenseo Dankzij deze cookies kan deze tool verschillende layouts van de site testen. Zonder deze cookies kunnen wij niet weten welke layout u verkiest. Worden verwijderd na maximum 30 dagen.
EmailVision Emv-pct-* Met deze cookies kan informatie worden verzameld voor de e-mailapplicatie. Zonder deze cookies kunnen wij de feedback van de e-mails niet meten. Worden verwijderd na maximum 60 dagen.
3Suisses 3SBBasket
ComparioBasketOrderId
CUserId
3SBUserContext
Met deze cookies kunnen bepaalde gegevens m.b.t. het bezoek aan onze site bewaard worden zoals de taal, de artikelen die u al bekeken hebt... Met behulp van deze cookies tonen wij de website in de taal van uw keuze en de artikelen die u al bekeken hebt. Worden verwijderd na maximum 30 dagen.
3Suisses Asp.Net_SessionID
CodeAvantage
3SbUserPreference
GACustomVar
Deze cookies staan in voor de goede functionaliteit van de site. Dankzij deze cookies kunnen wij de optimale werking van onze site garanderen. Worden verwijderd op het einde van uw sessie.
Google Analytics __utma
__utmb
__utmc
__utmz
__utmv
Deze cookies geven ons aan hoe bezoekers de 3Suisses site gebruiken. Deze gegevens helpen ons onze site en het gebruiksgemak ervan te verbeteren. Zonder deze cookies kunnen wij de cruciale gegevens die nodig zijn om onze site te verbeteren, niet meer verzamelen. Worden verwijderd na maximum 2 jaar.
Criteo.com Uid
Uic
Uidc
Udi
dis
Met deze cookies kunnen wij doelgericht adverteren. Zonder deze cookies zal u geen productaanbevelingen meer krijgen op geaffilieerde sites. Worden verwijderd na maximum 1 jaar.
Public Idées RET
RETV
Deze cookies worden gebruikt door onze geaffilieerde partners. Met deze cookies kunnen wij de handelingen van onze geaffilieerde partners volgen. Worden verwijderd na maximum 1 jaar.

Gebruik van Google Analytics Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een web analytics service van Google, Inc. Google Analytics plaatst een cookie om uw gebruik van de site te evalueren en stelt ons in staat rapporten op te maken van de activiteit op onze website. Dit helpt ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Google verzamelt deze gegevens anoniem zonder individuele gebruikers te identificeren. Google bewaart de gegevens verzameld door de cookies op servers in de VS. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven indien zij hier door de wet toe verplicht wordt of indien deze derde partijen de informatie voor Google behandelen. Google zal uw IP adres niet koppelen aan andere bij Google bewaarde gegevens. Door van deze site gebruik te maken, stemt u impliciet in met de hierboven beschreven manier waarop Google deze gegevens gebruikt. Door het installeren van de Google Analytics opt-out add-on kan u verhinderen dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

Uw keuzes inzake cookies online uiten bij interprofessionele platforms.

U kunt u aanmelden op de website Youronlinechoices, ter beschikking gesteld door de professionelen van de digitale reclame die gegroepeerd zijn binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance).

Op deze site vindt u de bedrijven die zich hebben ingeschreven voor dit platform en die u de mogelijkheid bieden de door hen gebruikte cookies te weigeren of te accepteren zodat de weergave van op surfgedrag gebaseerde reclame op uw terminal aangepast kan worden: http://www.youronlinechoices.com/be-nl/uw-advertentie-voorkeuren/

Op dit Europees platform zijn honderden professionals op het gebied van internetreclame aangesloten. Dit platform biedt een gecentraliseerde interface waar u cookies die op surfgedrag gebaseerde advertenties beheren, kunt aanvaarden of weigeren.

Let wel, deze procedure zal de weergave van advertenties op internetsites niet verhinderen. Het zal enkel de technologieën blokkeren die het mogelijk maken om publiciteit aan te passen op basis van surfgedrag.

3. KLANTMENINGEN

Klanten die een bestelling hebben geplaatst, worden gevraagd hun mening te geven over het bestelde product. 3Suisses heeft op haar internetsite een tool gecreëerd om klantmeningen te verzamelen en te publiceren. Klanten kunnen het bestelde product beoordelen met 1 t.e.m. 5 sterren. Deze beoordeling kan toekomstige klanten helpen in hun keuze van het voor hen meest geschikte product.

Om deze beoordeling mogelijk te maken, stuurt 3Suisses een e-mail naar de klant om hem uit te nodigen het (de) ontvangen product(en) te evalueren. Door op de link in de e-mail te klikken komt de klant bij een formulier terecht waar hij/zij het product kan beoordelen.

In ruil voor de beoordeling wordt geen enkele tegenprestatie betaald. Met het geven van een beoordeling accepteert u dat uw mening op de site wordt gepubliceerd en eventueel door 3Suisses kan worden gebruikt voor promotiedoeleinden.
U verbindt zich ertoe informatie te geven over het product zelf (de kenmerken) en niet over de verleende diensten m.b.t. het product (zoals levering).

In dit verband verbindt u zich ertoe (niet-limitatieve lijst):
- niemand te belasteren, bedriegen, lastig te vallen of te bedreigen, geen inbreuk te maken op de rechten van anderen zoals het recht op eerbiediging van het privé-leven of het recht op menselijke waardigheid;
- op begrijpelijke manier te communiceren in het Frans of het Nederlands;
- geen inbreuk te maken op het recht van intellectuele of industriële eigendom, het recht op de persoonlijke levenssfeer of elk ander recht dat een derde kan hebben;
- geen hyperlinken te plaatsen;
- geen ander bedrijf te citeren.
De dienstverlener van 3Suisses evalueert de inhoud van de mening alvorens deze op de site te publiceren. De moderator van 3Suisses behoudt zich het recht voor een klantmening niet te publiceren wanneer deze mening naar zijn inzicht niet in overeenstemming is met de hierboven vermelde criteria.

De beslissing tot het publiceren of het niet-publiceren van de klantmening vindt plaats binnen een termijn van 10 werkdagen na het indienen van de mening. U wordt via e-mail op de hoogte gebracht van de gemotiveerde beslissing omtrent het wel of niet publiceren van uw mening. De beoordelingen kunnen niet gewijzigd worden: indien een klant zijn mening wil veranderen, dient hij de service Echte Beoordelingente contacteren om zijn mening te verwijderen en een nieuwe mening toe te voegen. De beoordelingen worden gepubliceerd en gedurende 5 jaar bewaard.

Terug naar boven