Update van 18/09/2018


Klik hier om onze algemene verkoopsvoorwaarden te downloaden

InleidingBelangrijke opmerking :

De Gebruiker wordt verzocht onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Als je jonger bent dan 18 jaar heb je een duidelijke toestemming nodig van één van je ouders of van je voogd om een bestelling te plaatsen en/of over te gaan tot de betaling ervan.

De verkoopsite http://www.3suisses.be/ (hierna "Site" genoemd) is een site voor e-commerce die toegankelijk is via het internet en openstaat voor alle gebruikers van dit netwerk (hierna "Internetters" genoemd). De Site werd opgemaakt door de onderneming 3 Suisses Belgium (hierna "3Suisses" genoemd), Naamloze Vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te Chaussée de Lille 422, B-7501 Orcq-Tournai, RPR - BTW-nummer BE 0 506.799.264.

3Suisses is lid van BeCommerce en verbindt zich ertoe de gedragscode van deze vereniging in acht te nemen. Deze gedragscode is beschikbaar op volgende website http://www.becommerce.be.. BeCommerce ziet toe op de bescherming van de consument. Adres: Sint-Goedeleplein 5, 1000 Brussel. Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de gebruiker zich in eerste instantie wenden tot 3Suisses per e-mail (klantendienst@web.3Suisses.be). Indien deze niet minnelijk kan worden opgelost kan hij met zijn klacht terecht bij BeCommerce via het adres info@becommerce.be. Hij kan in dat geval ook een klacht rechtstreeks online indienen via de website van de Europese Commissie : http://ec.europa.eu/odr/.

Via de Site kan 3Suisses producten van het handelsmerk 3Suisses (hierna "Producten" genoemd) te koop aanbieden aan Internetters die op de site surfen (hierna "Gebruikers" genoemd). Ter uitvoering van de onderhavige voorwaarden wordt overeengekomen dat de Gebruiker en 3Suisses gezamenlijk de "Partijen" en afzonderlijk "Partij" worden genoemd en dat de Gebruiker die een bestelling heeft bevestigd "Koper" wordt genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs van toepassing op de Koper.

Elke Gebruiker die aankopen op de Site wil verrichten, bevestigt daartoe rechtsbekwaam te zijn. Iemand die volgens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag geen aankopen verrichten op de Site en kan niet de hoedanigheid van Koper verkrijgen; hij mag echter wel Gebruiker van de Site zijn. In dat geval is de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwaam verklaarde aansprakelijk voor de raadpleging van de Site en de daarop beschikbare diensten. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient de onderhavige bepalingen na te leven. Indien persoonsgegevens worden verschaft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen, dan wel de onbekwaam verklaarde persoon uitdrukkelijk toestemming te verlenen om dat formulier in te vullen, met dien verstande dat de in artikel 7 hieronder bedoelde bepalingen in verband met de persoonsgegevens onverkort van kracht blijven.

Een bestelling wordt nagekomen onder voorbehoud van de mogelijke weigering door 3Suisses. Een bestelling kan in het bijzonder niet nagekomen worden in geval van kennelijke, duidelijke foutieve prijsmelding, bij niet-betaling van voorafgaande bestellingen of in het geval dat 3Suisses van oordeel is dat artikelen te vaak werden teruggezonden of niet ontvangen of verloren werden verklaard.

Iedereen die een op de Site te koop aangeboden artikel bestelt, wordt verondersteld de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te hebben doorgenomen en uitdrukkelijk en volledig ermee in te stemmen.

Deze aanvaarding wordt niet afhankelijk gesteld van een handgeschreven handtekening van de Gebruiker. Overeenkomstig het gestelde in de wet van 9 juli 2001 inzake de vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de bestelbon, als bedoeld in artikel 3.3 hierna, wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen de Partijen, dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en tot bewijs strekt voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de verschuldigde geldsommen ter uitvoering van deze bestelling.

Tot slot wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Gebruiker de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden mag opslaan of afdrukken, op voorwaarde dat hij deze voorwaarden niet wijzigt.Artikel 1. Voorwerp

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die voortvloeien uit de online-verkoop van de op de Site te koop aangeboden producten, zij het dan uitsluitend ten aanzien van de rechtsbetrekkingen die uit dien hoofde op het internet ontstaan.

De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op de online verkoop op Belgisch grondgebied, met uitsluiting van alle andere documenten, in het bijzonder de algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op bestellingen via de postordercatalogi van 3Suisses.

De verkoop kan gesloten worden in het Nederlands of in het Frans, naar keuze van de koper.Artikel 2. Producten - Prijzen


2.1. Producten

De door 3Suisses aangeboden producten zijn die welke op de Site worden aangeboden op de dag dat de Site door de Gebruiker wordt geraadpleegd, alsook de producten uit de geldige catalogi, zolang de voorraad strekt.


2.2. Prijzen

De prijzen worden vermeld in euro en zijn geldig in België. Eventuele kortingen, recyclagebijdrages, alsook de op de besteldatum van toepassing zijnde btw zijn in de prijs verrekend.

Conform de milieuwetgeving wordt bij de aankoop van elk nieuw elektrisch, elektronisch of verlichtingstoestel, een recyclagebijdrage geïnd voor rekening van het in België erkende organisme (Recupel) dat instaat voor de terugname en de recyclage van de betrokken afgedankte apparaten, en dit volgens het type apparaat. Deze bijdrage is al in de verkoopprijs verrekend en wordt vermeld in de beschrijving van het artikel.

In de prijsaanduiding is geen rekening gehouden met de verwerkingskosten van de bestelling waarvan sprake is in artikel 2.3. Zij zullen aanvullend in rekening worden gebracht na de definitieve bevestiging van de bestelling. De factuur die de Gebruiker ontvangt bij levering van het pakje, zal dus de prijs van de producten én de verwerkingskosten van de bestelling omvatten.

De opgegeven prijzen staan vast zolang de voorraad strekt, behoudens in geval van aanzienlijke wijzigingen van de kosten, in het bijzonder van de btw en behoudens drukfouten of nalatigheden.

De eventuele toegekende promoties in de vorm van kortingsbonnen zijn slechts geldig gedurende de aangegeven geldigheidstermijn.

3Suisses behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen en de Gebruiker stemt hiermee in. De producten worden echter gefactureerd op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat de bestelling werd bevestigd, voor zover de producten in kwestie beschikbaar zijn.


2.3. Verwerkingskosten van de bestelling

De verwerkingskosten van de bestelling bestaan uit een deelname in de verzendingskosten (porto en verpakking) en een deelname in de betalingskosten (beheer en incasso) waarvan sprake is in artikel 6.


2.3.1. De deelname in de verzendingskosten (verzending, verpakking, supplement voor 48 uur levering) van het pakje varieert in functie van het bestelde artikel, volgens de volgende tariefstructuur:

Voor elke gewone levering (d.w.z. niet binnen 48 uur) zal vier euro en negenennegentig eurocent (€ 4,99) worden gefactureerd voor de deelname in de vaste verzendingskosten. 3Suisses behoudt zich het recht voor dit bedrag te wijzigen naargelang de evolutie van de posttarieven.

Bestellingen gelijk of vanaf € 49 die geleverd worden in een afhaalpunt (na aftrek van kortingen of aankoopbonnen) worden zonder deze kosten geleverd.

Voor elke bestelling van één of meerdere artikelen met vermelding L1 zal een supplement op de vaste verzendingskosten in rekening worden gebracht ten bedrage van vijftien euro (€ 15).

Voor elke bestelling van één of meerdere artikelen met vermelding L2 zal een supplement op de vaste verzendingskosten in rekening worden gebracht ten bedrage van dertig euro (€ 30).

Voor elke bestelling van één of meerdere artikelen met vermelding L3 zal een supplement op de vaste verzendingskosten in rekening worden gebracht ten bedrage van vijfenvijftig euro (€ 55).

De deelname in de verzendingskosten wordt slechts één keer aangerekend, zelfs al wordt de bestelling in meerdere keren geleverd.

De deelname in de verzendingskosten van minimaal € 4,99 is enkel verschuldigd als u uw bestelling volledig of gedeeltelijk behoudt. Bij retour van uw volledige bestelling is een deelname in retourkosten verschuldigd en zijn ook de eventuele portkosten voor uw rekening. De deelnames in kwestie zijn identiek en worden berekend volgens de tarifering hierboven vermeld.


2.3.2. Naargelang de betalingswijze volgens de aanwijzingen in artikel 6, kunnen er bijkomende betalingskosten (beheer en incasso) in rekening worden gebracht.Artikel 3. Registratie en bevestiging van de bestelling


3.1. Navigeren op de site

De Gebruiker kan op de Site het gevarieerde en uitgebreide productaanbod van 3Suisses bekijken.

De Gebruiker kan vrij op de Site surfen zonder daarbij enige verbintenis aan te gaan in de vorm van een bestelling.


3.2. Registratie van een bestelling

Indien de Gebruiker een bestelling wil plaatsen, legt hij de producten in het winkelmandje door op de knop "Toevoegen aan mandje" te klikken.

De Gebruiker heeft op elk moment de mogelijkheid om de selectie van producten te beëindigen en zijn bestelling te plaatsen door op de knop "Je mandje bevestigen" te klikken.

De Gebruiker kan voor bepaalde per post ontvangen handelsaanbiedingen zijn recht op de daaraan verbonden voordelen uitoefenen door naar de homepage van de Site te gaan en het artikelnummer op te geven in de zoekfunctie. Daarna wordt een nieuwe pagina geopend. Op de pagina "Mandje" vermeldt de Gebruiker de "Voordeelcode" die op de door hem ontvangen handelsaanbieding wordt vermeld. Indien de voordeelcode niet door de Site wordt herkend, behoudt de Gebruiker de mogelijkheid om van deze handelsaanbieding te profiteren door gebruik te maken van andere bestelwijzen zoals per post of per telefoon, met uitzondering van de Site.

De Gebruiker kan de door hem gekozen producten bestellen door eerst te klikken op "Bestellen" en zich vervolgens te identificeren door zijn klantnummer, gebruikersnaam en paswoord in te geven. De eerste keer dat een Gebruiker een bestelling plaatst, dient hij een account aan te maken. In dit geval dient de Gebruiker het formulier dat wordt geopend nauwkeurig in te vullen, met name door alle verplichte identificatiegegevens in te geven, zoals naam, voornaam en postadres. De Gebruiker dient bovendien zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk paswoord dat hij zelf kiest. De Gebruiker moet dit paswoord opgeven om zich naderhand op de Site te identificeren.

De gebruiker aanvaardt dat het invoeren van beide identificatiegegevens strekt tot bewijs van zijn identiteit en dat hieruit zijn instemming blijkt met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden.

Als de Gebruiker eenmaal is geïdentificeerd, dient hij het leveringsadres te kiezen (zoals vermeld in artikel 4 hieronder). Daarna verschijnt een bestelbon op het scherm met de volgende gegevens: soort, hoeveelheid en prijs van de door de Gebruiker gekozen producten, alsook het totaalbedrag van de bestelling (met uitzondering van de verwerkingskosten waarvan sprake in artikel 2.3), de personalia van de Gebruiker, het leveringsadres van de bestelling. Het staat de Gebruiker vrij de door hem gewenste betalingswijze te kiezen volgens de modaliteiten bepaald in artikel 6.


3.3. Definitieve bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de Gebruiker zijn betaalwijze heeft bevestigd, wordt de bestelling definitief gevalideerd: de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief gesloten. De Gebruiker kan vervolgens eventuele fouten die gebeurd zijn tijdens het ingeven van de bestelling, niet meer corrigeren. De Gebruiker wordt dan als Koper aangemerkt. De bestelbon wordt geregistreerd in de database van 3Suisses of van haar prestatieplichtige, die op hun beurt worden bewaard op een veilige en duurzame gegevensdrager, en geldt als bewijs voor de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. Het contract wordt vervolgens op elektronische wijze gearchiveerd en is uitsluitend bestemd voor gebruik door 3Suisses.

In overeenstemming met het gestelde artikel 5 hierna heeft de Koper het recht om zonder betaling van boete en zonder opgaaf van reden af te zien van de aankoop binnen de veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de dag nadat de producten zijn geleverd door 3Suisses.


3.4. Bevestiging van de bestelling

Vanaf het moment dat de verkoop definitief gesloten is, wordt een besteloverzicht per e-mail door 3Suisses verstuurd, uiterlijk bij levering van de producten, naar het e-mailadres dat op het ogenblik van de bestelling werd opgegeven.

In deze bevestiging staan alle samenstellende elementen van de overeenkomst die tussen de Partijen is aangegaan en vormt tevens het bewijs van aankoop dat tussen de Partijen werd gesloten. Ze heeft ook rechtsgeldigheid wat betreft de beschikbaarheid en de prijs van de artikelen, alsook van de promoties en portkosten. De factuur die aan de Gebruiker geadresseerd zal worden bij levering van het pakje zal dus de prijzen van de producten, alsook de verwerkingskosten en in voorkomend geval, de betalings- en portkosten van de bestelling omvatten.Artikel 4. Levering


4.1. Termijnen

De volgende leveringstermijnen zijn van toepassing:


Elke eigenaar van een gsm-toestel, die zijn nummer aan 3Suisses heeft meegedeeld, zal via sms geïnformeerd worden wanneer zijn pakje in zijn afhaalpunt aangekomen is. Als 3Suisses over het e-mailadres van de klant beschikt, zal de klant ingelicht kunnen worden per e-mail. 3Suisses Belgium stelt alles in het werk om de bestellingen te versturen volgens de termijn genoemd in de gekozen leverwijze, onder voorbehoud van voldoende voorraad.

Voor het geval de bestelling niet kan uitgevoerd worden binnen een maximale termijn van 30 werkdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de bevestiging van de bestelling door de Koper, beschikt deze laatste over het recht af te zien van de Koop. Voor de bestellingen waarvan de bevestiging verzonden aan de Koper vermeldt 'beschikbaar binnen x dagen’, wordt de maximale leveringstermijn van 30 werkdagen vermeerderd met het aantal weken in kwestie.


(* Tarief in functie van de operator. Max. € 0,30/min.) 4.2. Leveringsadres

De door de Koper bestelde producten worden uitsluitend in België geleverd op het adres dat de Koper op de bestelbon heeft vermeld. In dat verband heeft de Koper de mogelijkheid om de producten op een ander adres dan zijn eigen adres te laten leveren, in het bijzonder ook in één van de afhaalpunten. In dat laatste geval heeft de Koper in principe de mogelijkheid om de bestelde producten in een afhaalpunt van zijn keuze af te halen, op voorlegging van zijn identiteitspapieren.

De producten worden in elk geval verstuurd via de gebruikelijke postdiensten of door een vervoerder. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de besteldeProducten uitsluitend op de Koper overgaat na de gehele betaling van het totale factuurbedrag, daaronder inbegrepen de leveringskosten.

De leveringsadressen zijn vanaf nu de volgende :Artikel 5. Gestandaardiseerde informatie over het herroepingsrecht

U hebt het recht om, zonder opgave van redenen en binnen een termijn van 14 dagen, uw bestelling te herroepen, eventueel met het doel één of meerdere van de bestelde artikelen om te ruilen.

In geval u uw bestelling herroept, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, met uitzondering van de bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u eventueel een andere leveringswijze gekozen hebt dan de door ons voorgestelde goedkopere standaardleveringswijze, en dit volgens de modaliteiten hieronder.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed/de goederen fysiek in bezit krijgt, hetzij het laatste goed in het bezit krijgt (wanneer u in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd).

Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet u per mail klantendienst@web.3Suisses.be of per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging 3 Suisses Belgium N.V.– Chaussée de Lille 422 – B - 7501 Orcq, via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de bestelling te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegd modelformulier voor herroeping maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u uw recente bestelling herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan van ons terug, met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering volgens de hierna volgende modaliteiten.

U dient echter de directe kosten te dragen voor het terugsturen van het (de) artikel(en).

In geval van herroeping van een deel van uw bestelling, zullen wij alle van u ontvangen betalingen aangaande de artikelen in kwestie terugbetalen, met uitzondering van de leveringskosten (d.w.z. de deelname aan de verzendingskosten) en de betalingskosten. (Bijvoorbeeld onder rembours.)

Indien u uw volledige bestelling terugstuurt, is een deelname in de retourkosten van minimum € 4,99 verschuldigd. Indien u uw volledige bestelling terugstuurt, zijn verwerkingskosten van minimum € 4,99 voor de retour verschuldigd.

Zijn eveneens verschuldigd bij wijze van directe kosten voor het terugzenden de eventuele frankeerkosten (die echter vermeden kunnen worden als u uw artikelen terugstuurt via een Afhaalpunt) of andere eventuele onvermijdelijke transportkosten.

De terugbetaling gebeurt onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de bestelling geheel of gedeeltelijk te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk heeft aangegeven op andere wijze terugbetaald te willen worden; in ieder geval zullen u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij het goed/de goederen hebben teruggekregen, of u hebt aangetoond dat u het goed/de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient ons het (de) artikel(en) in de originele verpakking terug te sturen, via uw afhaalpunt of via BPOST naar P/A 3Suisses BE – Vilvoordsesteenweg 233 - 1099 Brussel X, onmiddellijk, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons het besluit een deel van uw bestelling/uw volledige bestelling te herroepen hebt te kennen gegeven.

U bent op tijd als u het (de) artikel(en) vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugstuurt. Vraag het bewijs van terugzending (etiket met nummer) in uw afhaalpunt of postkantoor en bewaar het zorgvuldig.

U wordt verondersteld de goederen tijdens de herroepingstermijn met dezelfde gepaste zorg te hanteren en te inspecteren zoals u dat in een winkel zou doen. U bent bijgevolg alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wij behouden ons dan ook het recht voor van u een schadevergoeding te eisen meer bepaald bij terugzending van beschadigde, vervuilde of gedragen artikelen, artikelen die zich niet meer in de oorspronkelijke verpakking bevinden, onvolledige artikelen of artikelen waarvan de gebruiksaanwijzing, het montageplan en/of onderdelen of accessoires ontbreken, of, tenslotte, atikelen die door onachtzaamheid of verkeerd gebruik werden beschadigd of werden hersteld door derden of door uzelf.

Afwezigheid van het herroepingsrecht

U kunt het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

Terugbetaling en andere bijzonderheden

Hoe wordt u terugbetaald ?

Indien wij u een bedrag verschuldigd zijn, zult u terugbetaald worden met aftrek van elk bedrag dat u ons op dat ogenblik nog verschuldigd bent. Noteer bij uw terugzending uw bankrekeningnummer op uw retourborderel. Indien u het er niet op vermeldde en wij uw rekeningnummer niet kennen, bel dan uw consulente op nummer 070/23 38 48*.


(* Tarief in functie van de operator. Max. € 0,30/min.)

Belangrijke bijzonderheden :


Artikel 6. Betaling

Elke bestelling brengt een deelname in de verzendingskosten met zich mee zoals vermeld in artikel 2.3 en, in voorkomend geval, een deelname in de betalingskosten, in functie van de gekozen betalingswijze (punt 4 en 5 hierna).

Bij zware artikelen wordt een aanbetaling gevraagd van 40% op het moment van het plaatsen van de bestelling; het saldo wordt betaald op het moment van de levering.

Worden niet aanvaard als betalingswijze: postzegels, overschrijvingen gevoegd bij de bestelling of cheques.

Bij de bevestiging van de bestelling wordt aan de Koper gevraagd uit onderstaande betalingswijzen te kiezen:

  1. 1. Met de Partner Card MasterCard 3Suisses: de betaling gebeurt na ontvangst van het maandelijks overzicht.
  2. 2. Met een Visakaart of Mastercard: de Koper vemeldt het nummer en de vervaldatum op de bestelbon: de betaling gebeurt vervolgens naargelang de modaliteiten overeengekomen met zijn bank.
  3. 3. Per OVERSCHRIJVING, 14 kalenderdagen NA ONTVANGST van de artikelen, uitsluitend door gebruik van het OVERSCHRIJVINGFORMULIER DAT BIJ HET PAKJE GEVOEGD IS tegen de betaling van € 3,59 als deelname in de betalingskosten.
  4. Er kan een aanbetaling van maximum 40% gevraagd worden op het moment van het plaatsen van de bestelling. In dat geval moet het saldo worden voldaan voor het einde van de termijn van 14 dagen. De bestelling wordt nagekomen, onder voorbehoud van het recht van 3 Suisses om deze te weigeren. Een bestelling kan met name niet nagekomen worden bij kennelijke foutieve prijsvermelding of bij niet-betaling van voorafgaande bestellingen. Een bestelling kan tevens niet nagekomen worden indien 3Suisses van oordeel is dat artikelen te dikwijls werden teruggezonden of niet ontvangen werden. Na het bijhouden van de artikelen gedurende 14 kalenderdagen worden de verkoop als gesloten en de factuur die bij het pakje is gevoegd, als definitief aanvaard beschouwd. Bij incasso van een onbetaalde factuur zijn alle inningskosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk, voor rekening van de schuldenaar. De buitengerechtelijke kosten worden forfaitair bepaald. Het bedrag komt overeen met 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75. De Koper beschikt over 14 kalenderdagen om de artikelen te betalen die hij behoudt. Bij gelegenheid kan een betalingsuitstel tot 2 maanden aangeboden worden bij wijze van promotie, zonder extra kosten. Deze laatste termijn wordt occasioneel voor promotionele doeleinden aangeboden. De bedragen die van een uitstel van betaling genieten, worden onmiddellijk en van rechtswege invorderbaar als een betaling 2 maanden achterstallig is voor elke andere aankoop. Bij geschil is de Rechtbank van Doornik als enige bevoegd.

In deze gevallen kan 3Suisses onder geen beding aansprakelijk worden gesteld.Artikel 7. Garanties

De Koper dient zorgvuldig de garantiebon te bewaren.

7.1. Meubilair en elektronica: commerciële garantie van 2 jaar

De artikelen uit de rubriek meubilair genieten van 2 jaar garantie vanaf de levering, of langer indien vermeld. Artikelen uit de rubriek elektronica genieten van 2 jaar garantie vanaf de levering, of langer indien vermeld. Indien het gebrek wordt vastgesteld binnen de 2 jaar na de levering, of later indien vermeld, neemt 3Suisses het geheel van de herstellingskosten voor zijn rekening. Voor grote huishoudelektro en TV-toestellen komt een hersteller langs bij de Koper na telefonische aanvraag.


7.2. Uitzonderingen

De garantie waarvan sprake in punt 7.1 is niet van toepassing:


7.3. Wettelijke garantie

De Koper geniet van de wettelijke garantie voor elk gebrek aan conformiteit dat bestaat bij de levering van zijn artikel, op voorwaarde dat hij het gebrek niet kende of niet behoorde te kennen op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en indien dit gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. In dat geval mag hij de herstelling of de vervanging, en indien geen van vernoemde oplossingen mogelijk is, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst eisen, volgens de voorwaarden bepaald in de wet (art. 1649 bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek). Met het oog hierop brengt hij 3Suisses schriftelijk op de hoogte, ten laatste binnen de 2 maanden nadat hij het gebrek heeft vastgesteld. Indien het gebrek zich manifesteert binnen een termijn van 6 maanden vanaf de levering, moet 3Suisses bewijzen dat het gebrek niet bestond bij de levering. Na de termijn van 2 jaar kan de Koper geen reparatie of vervanging van zijn artikel meer eisen, behoudens andersluidende vermelding op de Site. Artikelen die een normale levensduur hebben van minder dan 2 jaar, of zelfs 6 maanden, volgens de algemeen gekende gebruiken of de stand van de techniek (en rekening houdend met hun prijs) zijn slechts gewaarborgd voor hun normale levensduur. De wettelijke rechten die hij heeft krachtens de Belgische wetgeving inzake de verkoop van consumptiegoederen, laten de garanties elders beschreven op de Site onverlet.

7.4. Vervangingsgeschenken – Dienst na levering – Correspondentie- en bezoekadres

VERVANGINGSGESCHENKEN

Indien een geschenk niet meer op voorraad is, kan 3Suisses een geschenk van gelijkwaardige of betere kwaliteit zenden, om haar verplichtingen na te komen.

DIENST NA LEVERING

Heeft u vragen over uw aankoop, bel dan naar nummer 078/77 00 33*. (* Tarief in functie van de operator. Max. € 0,30/min.)

CORRESPONDENTIE – EN BEZOEKADRES

Elke briefwisseling of stap met betrekking tot de garanties beschreven in dit artikel, moet gericht worden tot 3 Suisses Belgium N.V. – Postbus 30000 – 7700 Moeskroen of per e-mail (klantendienst@web.3Suisses.be).Artikel 8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verwerking van de persoonsgegevens van de Koper door N.V. 3 Suisses Belgium, verantwoordelijke van de verwerking, is bestemd voor klantenbeheer, de strijd tegen fraude en inbreuken door de klanten, het beheer van geschillen, de risico-analyse van elke bestelling op basis van voorafgaande gedragingen van klanten en potentiële klanten, kredietbeheer, direct marketing, de handel in commerciële informatie en de bemiddelaarsdienst.

De Koper heeft op elk ogenblik toegang tot de persoonsgegevens van zijn account bij 3Suisses en mag de verbetering ervan vragen door een brief te sturen naar 3Suisses Belgium – Postbus 30000 – B-7700 Moeskroen, vergezeld van een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart.

De nominatieve gegevens die op hem betrekking hebben mogen met het oog op marketingdoeleinden aan partners van N.V. 3 Suisses Belgium worden meegedeeld. De Koper mag zich op elk ogenblik hier tegen verzetten via de rubriek « Mijn abonnementen » van zijn klantaccount. Indien hij enkel 3Suisses catalogi of helemaal geen documenten meer wenst te ontvangen, volstaat het dit mee te delen aan 3Suisses Belgium – Postbus 30000 - B-7700 Moeskroen of per e-mail

Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden verkregen bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Persstraat 35, B-1000 Brussel.

Sommige telefoongesprekken die de Koper heeft met de telefoonconsulentes worden opgenomen met als enig doel de kwaliteit van de 3Suisses service te verbeteren. Opnames van telefoongesprekken over het openen van een krediet, kunnen langer dan 1 maand bewaard worden.


8.1. Nominatieve informatie

Het verstrekken van nominatieve informatie in het kader van de verkoop op afstand is verplicht omdat deze informatie noodzakelijk is om bestellingen te verwerken en te leveren, en om facturen op te stellen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Indien deze informatie niet wordt verstrekt, wordt de bestelling zonder meer afgewezen.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van op de Site verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Gebruiker heeft recht van toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben.

3Suisses kan nominatieve informatie aan handelspartners meedelen. Hierdoor kan de Gebruiker handelsaanbiedingen van derden ontvangen. In dit verband wordt bepaald dat zijn adresgegevens aan handelspartners van 3Suisses mogen worden meegedeeld tenzij de Gebruiker zich uitdrukkelijk hiertegen verzet. Vanzelfsprekend behoudt de Gebruiker de mogelijkheid om dit gebruik van zijn nominatieve gegevens naderhand te weigeren door niet hiermee in te stemmen bij de inschrijving en/of bevestiging van zijn bestelling, of door dit achteraf te weigeren per post of per e-mail, of door zijn klantaccount te wijzigen.


8.2. Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een informaticabestand dat door de browser wordt bijgehouden. 3Suisses maakt gebruik van cookies, onder andere om de aangeboden dienstverlening te personaliseren.

De gebruiker behoudt de mogelijkheid om de cookies te weigeren door zijn internetbrowser in die zin te configureren. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst aangeboden door 3Suisses te personaliseren.

In de rubriek ‘Cookiebeleid’ komt u meer te weten over de oorsprong en het gebruik van de surfgegevens die worden verwerkt telkens wanneer u onze website bezoekt en over uw rechten met betrekking tot cookies. Deze rubriek is dus belangrijk voor u, omdat u onze diensten als positief en betrouwbaar wilt ervaren, maar ook voor ons, want wij willen u een correct en volledig antwoord geven op al uw vragen over onze website en rekening houden met uw wensen.


8.3. Webbanners/Tags

Bepaalde webpagina’s van de Site bevatten soms elektronische afbeeldingen of «webbanners» waarmee het aantal bezoekers van de pagina wordt geteld.

Deze webbanners kunnen door bepaalde van onze partners worden gebruikt, in het bijzonder om de doelmatigheid van bepaalde reclame-uitingen te meten en te verbeteren.

De inlichtingen die via deze banners worden verkregen zijn volledig anoniem en stellen ons staat statistieken op te maken over de bezoekfrequentie van bepaalde pagina’s van de Site en onze service verder te verbeteren.Artikel 9. Diverse bepalingen


9.1. Overmacht

3Suisses kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van zijn verplichtingen op grond van de onderhavige overeenkomst voor zover de niet-naleving toe te schrijven is aan een met overmacht gelijkgestelde gebeurtenis, in het bijzonder de aanwezigheid van virussen, in geval van een gehele of gedeeltelijke staking of onderbreking van de postdiensten en vervoer- en/of communicatiemiddelen, alsook wegens overstroming en brand.

Met overmacht worden gelijkgesteld alle gebeurtenissen die voldoen aan de in de rechtspraak gestelde criteria.

Na één (1) maand onderbreking wegens overmacht kan 3Suisses beslissen de bestelling niet na te komen. In dit geval is 3Suisses verplicht de aankoopprijs terug te betalen aan de Koper.


9.2. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meer bepalingen van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden als ongeldig worden aangemerkt of nietig worden verklaard op grond van enigerlei wettelijke of bestuursrechterlijke bepaling dan wel definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en uitwerking.

9.3. Volledigheid van de overeenkomst

Deze algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt verstuurd, vormen een gezamenlijke overeenkomst waarin alle contractuele betrekkingen tussen de Partijen zijn vastgelegd.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben de algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.


9.4. Toepasselijk recht – Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen - Bevoegde rechtbanken

De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de contractuele betrekkingen tussen 3SUISSES en de Koper worden beheerst door het Belgisch recht. Indien geen minnelijke oplossing kan worden gevonden tussen de Gebruiker en 3Suisses, kan de Gebruiker met zijn klacht terecht via het adres info@becommerce.be. Hij kan in dat geval ook een klacht rechtstreeks online indienen via de website van de Europese Commissie : http://ec.europa.eu/odr/. Ingeval van geschil zal naar een minnelijke oplossing worden gezocht alvorens een gerechtelijke procedure wordt ingesteld. Enkel de rechtbanken van Doornik zijn bevoegd.

9.5. Intellectuele eigendom

Het gebruik van de site www.3suisses.be is strikt voorbehouden aan persoonlijk gebruik.

Alle merken, teksten, commentaren, werken, illustraties en afbeeldingen, zowel visueel als geluidsdragend, zoals weergegeven op de Site, worden beschermd door auteursrechten, merkenrechten, licentierechten en het recht op afbeelding. Ze behoren volledig toe aan 3Suisses en de handelspartners.

Elke reproductie of weergave, volledig of gedeeltelijk, wordt beschouwd als vervalsing waarvoor de auteur burgerlijk of strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. Het plaatsen van een hyperlink naar de site van 3Suisses via framing of deep linking is strikt verboden.

Elke link naar de website via social media zal op aanvraag van 3Suisses meteen verwijderd moeten worden.

Elke reproductie van een 3Suisses catalogus, zowel gedeeltelijk als volledig, is strikt verboden.

Terug naar boven